Procedury w uzyskaniu legalnego pobytu

 

Procedury w uzyskaniu legalnego pobytu — kto za, co odpowiada?

Obcokrajowiec, który zamierza przyjechać do Polski, by legalnie pracować, musi uzyskać zgodę na legalny pobyt. W tym celu powinien otrzymać niezbędne dokumenty od potencjalnego pracodawcy, które ułatwią załatwienie wszystkich formalności. Cudzoziemiec może się starać o wydanie wizy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

W niektórych przypadkach możliwy jest pobyt na podstawie ważnego paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego. Przedsiębiorca powinien przechowywać kopie dokumentów potwierdzających legalny pobyt przez cały okres zatrudnienia. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda procedura otrzymania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę?

Cudzoziemiec, który chce podjąć pracę lub kontynuować zatrudnienie w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące może uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. Dokument wydaje się na okres powyżej 3 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego terminu obcokrajowiec może ubiegać się o kolejne zezwolenie.

Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek osobiście w urzędzie wojewódzkim najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Cudzoziemiec w trakcie składania dokumentacji jest zobowiązany do złożenia odcisku linii papilarnych. W związku z powyższym nie ma możliwości, by ktoś inny dostarczył wniosek. Ponadto obcokrajowiec musi uiścić również opłatę skarbową, a także zapłacić za kartę pobytu.

Cudzoziemiec ubiegający się o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę musi prawidłowo wypełnić odpowiedni formularz oraz dołączyć do niego:

 • załącznik 1, który wypełnia pracodawca powierzający wykonywanie pracy,
 • 4 aktualne fotografie,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wśród innych dokumentów potrzebnych do legalizacji pobytu oraz zatrudnienia mogą okazać się przydatne:

 • informacja starosty o przeprowadzonym teście rynku,
 • dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. Karta Polaka, dyplom z uczelni),
 • dokument poświadczający zapewnienie miejsca zamieszkania,
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy,
 • dokumenty poświadczające źródło stabilnego dochodu,
 • dokument potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku niejasności urząd wzywa cudzoziemca i prosi o przedłożenie stosownej dokumentacji.

Jak wygląda procedura uzyskania wizy w celu wykonywania pracy?

Obcokrajowiec może wystąpić o wizę w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia o pracę bądź oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. Wniosek można złożyć w polskim konsulacie. Dokument umożliwia legalne przekroczenie polskiej granicy, a także zezwala na pobyt w naszym kraju oraz podjęcie legalnej pracy.

Wiza 05 jest wydawana osobom, które zamierzają pracować na podstawie oświadczenia o powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dokument ten musi być zarejestrowany w urzędzie, a maksymalny czas wykonywania obowiązków służbowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Z kolei wizę 06 uzyskują obcokrajowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie na podstawie innych dokumentów niż wspomniane wyżej oświadczenie. Zazwyczaj jest to zezwolenie na pracę. Do legalizacji pobytu oraz zatrudnienia upoważniają również wizy typu C i D wydane przez polskie organy. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą dopasować odpowiednią procedurę.

Jak wygląda procedura dotycząca zezwolenia na pobyt stały?

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały może złożyć obcokrajowiec przebywający legalnie na terenie Polski w urzędzie wojewódzkim właściwym na miejsce pobytu. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej w ostatnim dni ważności wizy bądź karty pobytu. Formularz powinien być wypełniony w 2 egzemplarzach w języku polskim.

Ponadto należy dołączyć następujące załączniki:

 • oryginał paszportu zagranicznego z dwoma kserokopiami wszystkich stron,
 • 4 aktualne fotografie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokumenty poświadczające informacje zawarte we wniosku.

Cudzoziemiec może zostać poproszony o dołączenie dokumentów, które rozwieją ewentualne wątpliwości urzędników. Każda osoba jest traktowana indywidualnie. Niedostarczenie niezbędnej dokumentacji może skutkować odmową.

Czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały trwa około 3 miesięcy. Długość trwania procedury zależy od wielu okoliczności. Jeśli wystąpi uzasadnione opóźnienie, obcokrajowiec zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie i otrzyma nowy termin.

Czy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie wizy turystycznej mogą ubiegać się o wydanie jednolitego pozwolenia na pobyt i pracę?

Osoby przebywające na terenie Polski na podstawie wizy turystycznej nie mogą się ubiegać o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Co zrobić, gdy kończy się okres legalnego pobytu na podstawie wizy?

W tej sytuacji cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. W szczególnych przypadkach można złożyć wniosek o przedłużenie wizy.

Co zrobić, gdy ważność Karty Pobytu dobiega końca, a cudzoziemiec chce pozostać na terenie Polski?

W tym przypadku należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu. Należy to uczynić minimum 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Co powinien zrobić obcokrajowiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka?

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt stały, powinien zwrócić Kartę Polaka. Dokument legalizujący pobyt uprawnia do podjęcia legalnej pracy.

Co zrobić, gdy cudzoziemiec nie dotrzyma terminu wyznaczonego przez urząd w celu uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do legalizacji pobytu?

Jeśli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające doręczenie wymaganych dokumentów, obcokrajowiec może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt