Pracownicy spoza UE

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE a legalny pobyt

Aby zatrudnić obywatela spoza Unii Europejskiej, trzeba sprawdzić, czy przebywa on legalnie na terenie Polski. Dokumentem upoważniającym do pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są m.in. takie dokumenty jak:

Pracodawca musi zadbać o to, by kopia została dołączona do akt pracownika. Ważne, by ksero znajdowało się w kadrach przez cały okres zatrudnienia. W przeciwnym razie obu stronom grożą poważne sankcje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może zatrudnić osób, którym udzielono schronienia ze względów humanitarnych. Podobnie jest z cudzoziemcami legitymującymi się wizą turystyczną lub korzystającymi z ochrony czasowej.

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE w legalny sposób?

Legalizacja zatrudnienia obywateli spoza Unii Europejskiej jest uregulowana kilkoma ustawami. By legalnie zatrudnić obcokrajowca, konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów oraz wniosku, a także dokonanie opłaty urzędowej.

Cała procedura może trwać od kilku dni roboczych do kilku miesięcy. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Na decyzję wpływają również wewnętrzne procedury obowiązujące w instytucji.

Dokumenty, które pozwalają obcokrajowcom na legalną pracę w polskim przedsiębiorstwie, to:

  • zezwolenie na pracę,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Pierwszy z nich wydaje Urząd Wojewódzki stosowny do siedziby firmy. Zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wydaje Powiatowy Urząd Pracy na wniosek pracodawcy. Wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę składa cudzoziemiec w Urzędzie Wojewódzkim.

Umowę o pracę należy przygotować w języku polski i angielskim. Należy w niej uwzględnić warunki wyszczególnione w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE — jakie warunki trzeba spełnić?

Pracodawca, który ubiega się o zatrudnienie obywateli z krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi wykazać, że uregulował wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie może też być karany za przestępstwa związane z nielegalnym powiedzeniem pracy cudzoziemcowi.

Gdy zostanie wydane zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz cudzoziemiec podpisze umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany, by w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy zgłosić nowego pracownika do ZUS. Ponadto Pracodawca zobowiązuje się do regularnego opłacania składek i odprowadzania podatków.

Każdego cudzoziemca obowiązują takie same przepisy prawa pracy co obywateli Polski. Pracodawca musi wypłacić takie samo wynagrodzenie, które zostało wpisane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Czy zatrudnienie cudzoziemca spoza UE dotyczy tylko jednego pracodawcy?

Każde zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania praca dotyczy konkretnego stanowiska pracy w wybranej firmie. Jeśli cudzoziemiec chciałby rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy to nowy pracodawca musi wystąpić z wnioskiem do urzędu. Nielegalne wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Ile czasu ma pracodawca na powiadomienie urzędu, jeśli nastąpią jakieś zmiany, które wpłyną na pobyt cudzoziemca?

Pracodawca ma 7 dni, by zgłosić do urzędu, który wydał zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, o okolicznościach związanych np. ze zmianą siedziby, stanowiska pracy lub skróceniu terminu pracy.

Czy ukaranie pracodawcy za wykroczenie lub przestępstwo może skutkować uchyleniem decyzji o zezwolenie na pracę cudzoziemca?

W niektórych przypadkach Wojewoda może uchylić decyzję o zezwoleniu na pracę cudzoziemca. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Czy Wojewoda uchyla decyzję o zezwoleniu na pracę, gdy pracownik przerwie pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące?

Wojewoda nie cofnie zezwolenia na pracę, jeśli pracodawca poinformuje o urząd o zaistniałej sytuacji, a także wskaże powody i zapewni, że zezwolenie zostanie wykorzystane zgodnie z ustaleniami.

W jaki sposób liczy się 6 miesięcy pracy wskazanych na oświadczeniu?

Pracownik może przepracować nieprzerwanie 6 miesięcy lub wykonywać pracę w krótszych okresach. W ciągu 12 miesięcy suma przepracowanych dni nie może być większa niż 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt