Zezwolenie na pracę TYP ( A, B, C, D, E, S)

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców — jakie są typy zezwoleń?

W Polsce wyróżnia się 6 typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wydaje je wojewoda na wniosek pracodawcy. Dokument zawiera takie informacje jak:

 • nazwa przedsiębiorstwa, w którym będzie zatrudniony obcokrajowiec,
 • stanowisko,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • termin ważności zezwolenia.

Aby otrzymać zgodę na zatrudnienie, cudzoziemiec musi mieć ważne zezwolenie na pobyt. Urzędnicy weryfikują  czy kandydat do pracy był karany i sprawdzają, czy jego dane znajdują się w rejestrze osób, które mają zakaz przebywania na terenie RP.

Zezwolenie na pracę typ A — komu przysługuje?

Zezwolenie na pracę typ A to dokument wydawany obcokrajowcom, którzy będą zatrudnieni w przedsiębiorstwie, którego siedziba, zakład lub filia znajdują się w naszym kraju. Pracownik otrzymuje zgodę na pracę na maksymalny okres 3 lat. Później można go przedłużyć. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi ok. 30 dni. Jeżeli pojawią się niejasności, cała procedura może trwać nawet 2 miesiące.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Jeśli nie można określić konkretnego miejsca pracy ze względu na charakter zatrudnienia, wniosek o zezwolenie na pracę trzeba złożyć do Wojewody Mazowieckiego. Legalizacja zatrudnienia pozwala pracownikowi, jak i pracodawcy uniknąć poważnych sankcji.

Zezwolenie na pracę typ B — dla kogo jest przeznaczone?

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy obcokrajowców:

 • pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
 • pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w wybranej organizacji,
 • pełniących funkcję prokurenta lub komplementariusza w spółce komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.

Decyzja jest wydawana na okres 3 lat. Jeżeli osoba prawna zatrudnia więcej niż 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na 5 lat.

Zezwolenie na pracę typ C — kto powinien z niego skorzystać?

Zezwolenie na pracę typu C jest przeznaczone dla cudzoziemców spełniających poniższe kryteria:

 • obcokrajowiec jest zatrudniony w przedsiębiorstwie znajdującym się poza Unią Europejską, Szwajcarią i Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 • okres delegowania pracownika jest dłuższy niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • delegacja dotyczy zakładu bądź oddziału firmy lub podmiotu związanego bezpośrednio z przedsiębiorstwem.

Wniosek do urzędu składa zawsze pracodawca. Decyzja jest wydawana na okres delegowania cudzoziemca, maksymalnie na 3 lata.

Czy zezwolenie typu C jest zawsze konieczne?

Jeżeli pracownik zachowa stały pobyt za granicą, a czas delegacji będzie krótszy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku złożenia wniosku. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • zagraniczny pracodawca produkuje maszyny, sprzęt lub konstrukcje i wysyła pracownika do Polski w celu montażu, konserwacji bądź naprawy urządzeń,
 • pracownik ma za zadanie odebrać maszyny, elementy konstrukcyjne albo sprzęt od polskiego producenta,
 • obcokrajowiec przyjeżdża do Polski, by przeszkolić z prawidłowej obsługi urządzeń pracowników polskiego pracodawcy,
 • pracownik przyjeżdża w celu montażu, demontażu lub opieki nad stoiskiem targowym zagranicznego pracodawcy.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy zezwolenie typu C jest konieczne, zapraszamy do kontaktu.

Zezwolenie na pracę typ D — co warto o nim wiedzieć?

Zezwolenie na pracę typu D dotyczy obcokrajowców, którzy:

 • są zatrudnieni w przedsiębiorstwie znajdującym się poza Szwajcarią, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 • zagraniczny pracodawca nie posiada filii ani zakładu na terenie RP,
 • pracownik wykonuje usługę tymczasową (eksportową).

W tej sytuacji zagraniczny przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia szczegółowych informacji związanych z umową. Z wnioskiem występuje podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę typ E — kiedy trzeba złożyć wniosek?

Zezwolenie na pracę typu E dotyczy pracowników z zagranicy, którzy:

 • są zatrudnieni w przedsiębiorstwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Unią Europejską i Szwajcarią,
 • zagraniczne przedsiębiorstwo nie posiada żadnej zorganizowanej formy działalności w Polsce,
 • okres delegowania przekracza 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy,
 • cel delegacji jest inny niż w przypadku zezwolenia na pracę typu C i D.

Wniosek o wydanie zgody na pracę składa pracodawca.

Zezwolenie na pracę typ S — kiedy jest wymagane?

Zezwolenie na pracę typu S jest przyznawane cudzoziemcom wykonującym pracę sezonową. Dokument wydaje się na maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym. O przedłużenie zezwolenia na pracę może wystąpić obecny pracodawca lub inny przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić obcokrajowca. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta.

Czy do uzyskania zezwolenia na pracę wymagana jest legalizacja pobytu?

Aby pracodawca mógł legalnie zatrudnić obcokrajowca, cudzoziemiec musi złożyć wniosek o legalizację pobytu. Po dopełnieniu wszystkich formalności przedsiębiorca może złożyć dokumenty w urzędzie wojewódzkim.

Jaka wysokość wynagrodzenia musi się znaleźć na zezwolenie na pracę?

Pracownik z zagranicy otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak lokalni pracownicy na porównywalnym stanowisku pracy. Wysokość wynagrodzenia jest określona w obowiązujących przepisach prawnych.

Czy o zezwolenie na pracę typu A może się ubiegać pełnomocnik?

Przedsiębiorcy, którzy chcą wyznaczyć swojego pełnomocnika, powinni dołączyć do wniosku pełnomocnictwo. W tym przypadku przedsiębiorca jest zwolniony z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Czy przy zezwoleniu na pracę typu B obowiązuje opłata skarbowa za pełnomocnictwo?

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić pracownika na podstawie zezwolenia na pracę typu B, jest zwolniony ustawowo z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Czy wojewoda może skrócić okres zezwolenia na pracę typu A lub B?

Wojewoda może skrócić okres zezwolenia na pracę typu A i B. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Długość ważności dokumentu może się różnić w zależności od województwa.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt