Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

Zasady zatrudnienia cudzoziemców

Proces dotyczący zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej koordynujemy w całości bądź współpracujemy poprzez udzielanie wskazówek meteorycznych oraz konsultacje. Zaspokajamy potrzebę kompleksowego wsparcia, nasza pełna oferta zezwoleń na pracę i legalnego pobytu pomaga zapewnić zgodność procesu z przepisami.

Polskie prawo migracyjne jest dość zawiłe. Cudzoziemiec ze Wschodu to pojęcie, które budzi wiele wątpliwości dla przyszłego pracodawcy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przepisy obowiązujące na terenie Polski dzielą przyszłych pracowników na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje obywateli:

  • Białorusi,
  • Gruzji,
  • Rosji,
  • Mołdawii,
  • Armenii,
  • Ukrainy.

Druga grupa dotyczy osób pochodzących z pozostałych krajów.

Zgodnie z obowiązującym prawem cudzoziemiec pracujący w Polce musi posiadać zezwolenie na pracę oraz ważny dokument uprawniający go do pobytu. Tylko wtedy zatrudnienie jest legalne. Taki dokument wydaje wojewoda lub starosta. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację przedsiębiorstwa. Trzeba jednak podkreślić, że zasady zatrudnienia cudzoziemców różnią się między sobą.

Pracownicy z pierwszej grupy mogą pracować bez zezwolenia na pracę maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy powiatowy urząd pracy wpisze do ewidencji oświadczeń, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przed rozpoczęciem zatrudnienia. Z kolei obywatele z drugiej grupy muszą otrzymać pozwolenie na pracę. Wojewoda wydaje je na okres od 3 miesięcy do 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejny okres.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Aby zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w urzędzie pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia testu rynku pracy. Zazwyczaj cała procedura trwa do 14 dni roboczych. Jeśli konieczne jest postępowanie wyjaśniające, załatwienie formalności może trwać nawet miesiąc. Zarówno zezwolenie na pracę jak i oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy uprawniają do zatrudnienia osoby przebywającej na terenie Polski oraz tych, które zamierzają dopiero wystąpić o wizę we właściwym konsulacie w swoim miejscu zamieszkania.

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Żeby zatrudnić pracowników ze Wschodu, trzeba w pierwszej kolejności ustalić obywatelstwo. Dzięki temu można ustalić odpowiednią procedurę legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Jeśli kandydaci do pracy pochodzą z jednego z 6 wyżej wymienionych krajów, należy sprawdzić, czy w ostatnich 12 miesiącach wykonywali obowiązki służbowe na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jeżeli okaże się, że kandydat był już zatrudniony w tym czasie, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Urząd wydaje stosowne zezwolenie na pracę, uwzględniając charakter zatrudnienia oraz rodzaj stanowiska. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców nie zawsze jest prosta. Czasem przeprowadza się test rynku, by sprawdzić, czy na lokalnym rynku znajdują się osoby, które mogą zaspokoić braki kadrowe w firmie. Od tej reguły mogą istnieć wyjątki. Wszystko zależy od tego, czy cudzoziemiec spełnia warunki określone odrębnymi przepisami.

Kolejnym krokiem jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniosku i dokonanie opłaty administracyjnej, w urzędzie pracy lub u Wojewody. Instytucje znajdujące się w różnych województwach mogą wydać zezwolenie na pracę na różny okres. Odmowa następuje tylko w szczególnych przypadkach. Taka sytuacja ma miejsce, gdy cudzoziemiec przebywa na terenie Polski nielegalnie lub zagraża bezpieczeństwu kraju.

Czas oczekiwania na decyzję jest różny. Pracodawca może pozostać bierny lub skorzystać ze środków umożliwiających przyspieszenie procedury. Zostały one szczegółowo opisane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Gdy zezwolenie na pracę zostanie wydane cudzoziemiec może natychmiast podjąć pracę po podpisaniu umowy. Jeśli dana osoba przebywa poza granicami Polski, pracodawca powinien przesłać dokumentację kandydatowi, by wnioskował o wizę z tytułu pracy.

Zatrudniaj legalnie cudzoziemców z firmą InterConsulting i odnieś sukces na rynku

Wieloletnie doświadczenie na rynku HR pozwoliło nam zdobyć ekspercką wiedzę oraz doświadczenie. Nieustannie śledzimy przepisy prawne, wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby klientów i pomagamy rozwijać biznes.

Rzetelnie wykonujemy powierzone nam zadania i sprawnie koordynujemy legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Udzielamy porad, podpowiadamy najkorzystniejsze rozwiązania i prowadzimy konsultacje. Dzięki nam tysiące osób otrzymało zgodę na legalny pobyt oraz pracę. Wierzymy, że w ten sposób przedsiębiorcy mogą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał swoich firm. Zapraszamy do kontaktu wszystkich właścicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji, którzy potrzebują wsparcia przy legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu.

Czy wiza wydana w celu turystycznym umożliwia podjęcie pracy na terenie Polski?

Wiza turystyczna pozwala jedynie na pobyt w naszym kraju. Na podstawie tego dokumentu urząd nie może wydać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

W jakim języku musi być zawarta umowa o pracę z cudzoziemcem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca musi przygotować pisemną umowę o pracę w języku zrozumiałym dla przyszłego pracownika. Kandydat nie ma obowiązku znać języka polskiego.

Czy umowa cywilnoprawna również wymaga legalizacji zatrudnienia?

Umowy cywilnoprawne również wymagają zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców. Podobnie jak przypadku umowy o pracę, dokument musi być sporządzony w języku zrozumiałym dla pracownika.

Czy zmiana stanowiska w firmie wymaga nowego pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca?

Każda zmiana dotycząca postanowień zapisanych w umowie, np. awans, zmiana stanowiska czy wysokość wynagrodzenia, wymagają nowego pozwolenia. W tym przypadku pracodawca musi złożyć nowy wniosek w stosownym urzędzie. Takie pozwolenie jest konieczne także dla prokurentów i członków zarządu.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, by mógł zatrudnić cudzoziemca?

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obcokrajowców, musi uregulować ewentualne zaległości w ZUS oraz US. Przedsiębiorca nie może być również karany za przestępstwa związane z nielegalnym powierzeniem pracy cudzoziemcowi. W przeciwnym razie urząd wyda decyzję odmowną.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt