Pracownicy z Ukrainy

Legalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy z InterConsulting

Nasi pracownicy z przyjemnością wesprą osoby odpowiedzialne za rekrutację w Państwa firmie. Przeprowadzimy Państwa przez zawiłe procedury i pomożemy legalnie zatrudnić cudzoziemców, którzy wspomogą obecnych pracowników w budowaniu silnej marki na rynku.

Zadbamy o to, by wszystkie formalności zostały wypełnione w terminie. W razie potrzeby wykorzystamy środki przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przyspieszymy całą procedurę. Wszystko dokładnie przeanalizujemy oraz poprawimy ewentualne błędy. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo uniknie przykrych konsekwencji.

Obsługujemy firmy różnej wielkości, w tym korporacje. Pomagamy właścicielom firm, działom HR oraz zarządom spółek. Zależy nam na tym, by współpraca odbywała się w przyjemnej atmosferze. Kierujemy się zasadą win win, dzięki czemu razem budujemy silne marki, dla których ważny jest człowiek.

Pracownicy z Ukrainy — jakie warunki trzeba spełnić, by zalegalizować zatrudnienie Polsce?

Pracownik z Ukrainy musi posiadać dokument poświadczający legalne przebywanie na terytorium Polski. Pracodawca musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy, by otrzymać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Na podstawie wydanego dokumentu można podpisać umowę o pracę.

W szczególnych przypadkach obywatele Ukrainy mogą zostać zatrudnieni bez posiadania wspomnianych wyżej dokumentów. Należą do nich osoby, które uzyskały już zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec ma obowiązek wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę, jeżeli planuje dłuższy pobyt w kraju. W tym przypadku pracodawca nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków. Wystarczy, że zapozna się z dokumentacją kandydata i podpisze z nim umowę.

Pracownicy z Ukrainy w Polsce — jak wygląda procedura zatrudnienia?

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy, musi złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty urzędowej, by wszcząć procedurę. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy składane w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby pracodawcy, zawiera dane przedsiębiorstwa oraz cudzoziemców. Formularz zawiera również informacje o stanowisku pracy, proponowanym wynagrodzeniu oraz formie umowy, która zostanie zawarta z pracownikiem.

Po zapoznaniu się z dokumentacją urzędnik wydaje decyzję. Jeśli jest pozytywna, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostaje zarejestrowane w ewidencji oświadczeń. Jeśli wniosek został odpowiednio złożony i nie ma żadnych przeciwwskazań do zatrudnienia obcokrajowca, Urząd Pracy wydaje oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz wpisuje je do ewidencji. Oryginał powinien zostać przekazany obywatelowi Ukrainy. Na jego podstawie będzie mógł się starać o uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Od dnia wpisu do ewidencji oświadczeń przedsiębiorca ma 7 dni, aby pisemnie poinformować Urząd Pracy o rozpoczęciu pracy. Taki sam okres obowiązuje w przypadku zgłoszenia, że pracownik z Ukrainy nie podjął zatrudnienia.

Umowa powinna być zawarta w języku zrozumiałym dla przyszłego pracownika. Nie musi on znać języka polskiego. Cudzoziemcom przysługują identyczne prawa jak Polakom. Dotyczy to także wysokości wynagrodzeń. Żaden pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na obywatelstwo. W ciągu 7 dni należy zgłosić zatrudnienie do ZUS-u. Obywatele Ukrainy płacą również podatek dochodowy w naszym kraju.

Pracownicy z Ukrainy — dlaczego warto ich zatrudnić?

Obywatele Ukrainy chętnie decydują się na pracę w Polsce. Są pracowici i posiadają odpowiednie kwalifikacje. Świetnie znają języki obce. Doskonale sprawdzają się w pracach, w których wymagane jest analityczne myślenie.

Zdecydowana większość z nich jest świetnymi specjalistami w swoim fachu. Szybko się uczą i dbają o dobre imię swojego pracodawcy. Dzięki ich zapałowi praca przebiega sprawnie, a polskie przedsiębiorstwa się rozwijają i zdobywają wykwalifikowaną kadrę pracowniczą..

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na uzupełnienie braków kadrowych w swoich firmach. Często to jedyny sposób, by przetrwać na rynku. Niestety w naszym kraju brakuje fachowców w wielu zawodach, dlatego polski rynek pracy jest otwarty na cudzoziemców.

Jakie sankcje grożą pracodawcy, jeśli nie sprawdzi legalności pobytu i uprawnienie do podjęcia zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Pracodawca, który zaniedba swoich obowiązków w tym zakresie, może zostać skazany na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3.

Do czego upoważnia oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wydane pracownikom z Ukrainy?

Na podstawie tego dokumentu pracownicy z Ukrainy mogą pracować bez zezwolenia na zatrudnienie przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.

Co dzieje się z pracownikami Ukrainy, gdy firma, w której pracują lub jej część przechodzi pod władanie innego przedsiębiorstwa?

Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym wojewodę w ciągu 7 dni drogą pisemną. W przeciwnym razie może zostać cofnięta decyzja o zezwoleniu na zatrudnienie. Nielegalna praca grozi poważnymi sankcjami.

Jak długo pracownicy z Ukrainy mogą czekać na oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy?

Zazwyczaj urząd wydaje oświadczenie w ciągu 7 dni roboczych. Okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od ilości złożonych wniosków w konkretnej instytucji lub jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające.

Na jak długo pracownicy z Ukrainy mogą uzyskać zezwolenie na pracę?

Obywatele Ukrainy mogą uzyskać zezwolenie na pracę na dłuższy czas. W odróżnieniu od oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, praca może odbywać się nieprzerwanie. O dokument wnioskuje pracodawca na terenie Polski.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt