Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi — gwarancja legalnej pracy w Polsce

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi to dokument, na podstawie którego pracodawca może legalnie zatrudnić obywateli następujących państw:

Dzięki temu przedsiębiorstwo może błyskawicznie uzupełnić braki kadrowe, by dalej się rozwijać. Warto podkreślić, że oświadczenie umożliwia wykonywanie obowiązków służbowych przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Później należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.

W tym wypadku urząd nie przeprowadza testu rynku pracy. Urzędnicy nie weryfikują, czy wśród bezrobotnych znajdują się osoby, które mogłoby zająć wakat zamiast cudzoziemca. Skrócona procedura znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia.

Dokument dotyczy tylko jednego przedsiębiorcy. Jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć równolegle pracę w innej firmie, nowy pracodawca musi wystąpić z wnioskiem do starosty o wydanie nowej decyzji. Dopełnienie niezbędnych formalności pozwala uniknąć poważnych sankcji w przypadku kontroli bądź wypadku w miejscu pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy — jak je załatwić?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest wydawane w lokalnym powiatowym urzędzie pracy. W dokumencie znajdują się m.in.  takie informacje jak:

 • dane pracodawcy,
 • dane osobowe obcokrajowca,
 • stanowisko pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Po wydaniu pozytywnej decyzji urzędnik wpisuje wydaną decyzję do rejestru. Oryginał oświadczenia trafia do cudzoziemca, a kopia powinna znajdować się w firmie. Na podstawie tego dokumentu obcokrajowiec może złożyć wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy w polskiej jednostce dyplomatyczno-konsularnej.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy jest zobowiązany do tego, by w dniu, w którym pracownik z zagranicy stawi się w firmie, powiadomić o tym pisemnie urząd pracy. Jeżeli cudzoziemiec zrezygnuje z zatrudnienia, przedsiębiorca powinien powiadomić o tym urząd w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy wskazanego w rejestrze oświadczeń. Terminy te muszą być ściśle przestrzegane.

Czy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wiąże się z jakimiś opłatami administracyjnymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który powierza wykonywanie pracy obcokrajowcowi na podstawie oświadczenia, jest zobowiązany do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł. Po uregulowaniu tej kwoty urzędnik może zarejestrować dokument w ewidencji.

Trzeba podkreślić, że do ewidencji nie wpisuje się decyzji z datą wsteczną rozpoczęcia pracy przez zagranicznych obywateli. Warto zwrócić na to uwagę podczas wypełnienia wniosku. Należy go złożyć przed zatrudnieniem cudzoziemca.

W jakich sytuacjach starosta może odmówić wpisu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi do rejestru?

Urzędnik może wydać negatywną decyzję, gdy pojawią się następujące przesłanki:

 • oświadczenie zostało złożone przez pracodawcę dla pozoru,
 • cudzoziemiec będzie wykorzystywał dokument do innych celów niż świadczenie pracy na rzecz konkretnego podmiotu,
 • przedsiębiorca uchyla się od swoich obowiązków związanych z powierzaniem pracy obcokrajowcom lub z prowadzeniem firmy.

Przed wydaniem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy uwzględnia się informacje udostępnione przez Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi — jakie warunki trzeba jeszcze spełnić?

Obcokrajowiec, który otrzymał dokument umożliwiający świadczenie pracy na rzecz konkretnego podmioty musi zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Warunki w niej zawarte muszą być identyczne, jak te w oświadczeniu. Umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by traktować zagranicznych pracowników tak samo jak polskich. Do jego obowiązków należy:

 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy,
 • zgłoszenie nowego członka zespołu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzanie składek,
 • obliczanie, pobieranie oraz wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Dopełnienie wszystkich formalności pozwala uniknąć wysokich kar finansowych oraz pozbawienia wolności.

Jak długo trzeba czekać na wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do rejestru?

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli sprawa nie wymaga wyjaśnień, decyzja jest wydawana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli pojawią się wątpliwości, procedura może trwać maksymalnie 30 dni roboczych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Dokumentacja powinna zawierać: ważny dokument podróży, kopię wszystkich wypełnionych stron dokumentu podróży, dowód wpłaty administracyjnej oraz oświadczenie o niekaralności pracodawcy.

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy, który nie powiadomi urzędu o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez pracownika na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Pracodawca, który nie poinformuje urzędu o stawieniu się cudzoziemca pracy lub rezygnacji z zatrudnienia podlega karze grzywny. W obu przypadkach ważne jest również dotrzymanie ustawowych terminów.

Kto może powiadomić powiatowy urząd pracy o zakończeniu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Powiatowy urząd pracy może zostać powiadomiony o zakończeniu świadczenia pracy na podstawie oświadczenia przez pracodawcę lub przez cudzoziemca. Oba zgłoszenia są na równi ważne.

Czy powiatowy urząd pracy może wpisać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy do rejestru, jeśli pracodawca zalega z uiszczeniem podatków?

Powiatowy urząd pracy może wpisać oświadczenie do rejestru, jeśli pracodawca otrzymał decyzję od właściwego organu o zwolnieniu, odroczeniu, wstrzymaniu lub rozłożeniu na raty płatności.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt