Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca

Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca są równie ważne, jak formalności przed podpisaniem umowy

Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca są szczegółowo określone w przepisach. Co jakiś czas pojawiają się nowelizacje, dlatego ważne jest to, by systematycznie śledzić informacje. Zanim dojdzie do zatrudnienia, trzeba spełnić kilka warunków.

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela spoza Unii Europejskiej, musi sprawdzić, czy kandydat do pracy ma ważny dokument uprawniający do pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli tak, trzeba wykonać jego ksero, a następnie włożyć do akt osobowych. Należy go przechowywać w firmie przez cały okres zatrudnienia. W przypadku kontroli urzędnicy na pewno poproszą o pokazanie kserokopii.

Ponadto ważna jest weryfikacja tytułu pobytowego cudzoziemca. Może się bowiem okazać, że dokument przedłożony przez cudzoziemca pozwala na pobyt bez możliwości zatrudnienia. Przykładem takiego dokumentu jest wiza turystyczna. Na jej podstawie pracodawca nie może zaoferować legalnej pracy.

Kolejnym ważnym elementem jest umowa przygotowana w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Bardzo często sporządza się ją w języku angielskim. Nie jest to jednak standard.

Podstawowe obowiązki pracodawcy, które trzeba wykonać zaraz podpisaniu umowy z cudzoziemcem

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy:

  • zgłoszenie nowego pracownika do ZUS-u w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy oraz odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne;
  • obliczenie, pobranie i wypłacenie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • przestrzeganie Kodeksu Pracy.

Są to zatem standardowe procedury, których przestrzega się również w przypadku polskich obywatelu. Za brak dopełnienia formalności grożą kary finansowe, a także kara pozbawienia wolności.

Co jeszcze należy do obowiązków pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemców?

Na pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowców, spoczywa wiele obowiązków. Każdy z nich jest ważny. Za każde odstępstwo grożą nieprzyjemne sankcje, które negatywnie wpływają na sytuację marki, przedsiębiorcy oraz pracownika.

Pracodawca ma 7 dni, aby powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę o każdej z wymienionych niżej okoliczności:

  • zmianie właściciela zakładu pracy;
  • obcokrajowiec został przeniesiony na inne stanowisko lub zmienił się charakter pracy określony w dokumencie;
  • zmianie siedziby przedsiębiorstwa, miejsca zamieszkania, formy prawnej lub nazwy podmiotu;
  • zmianie reprezentanta pracodawcy;
  • przerwaniu pracy przez pracownika na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • zakończeniu pracy przez obywatela innego kraju w terminie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia;
  • niestawieniu się pracownika w okresie 3 miesięcy od daty ważności zezwolenia na pracę.

Aby uniknąć wielu nieprzyjemności, warto skorzystać z pomocy zaufanego biura bądź pracownika z działu kadr, który pomoże dotrzymać wszystkich formalności w ustalonym terminie. Pracodawca musi pamiętać o wielu sprawach.

InterConsulting z Krakowa przypomina o obowiązkach pracodawcy wobec pracownika spoza UE

Dotrzymywanie terminów to jeden z problemów, z którymi borykają się współcześni pracodawcy. Ciągłe zmiany w przepisach, wzrost podatków, braki kadrowe oraz inne utrudnienia spędzają z sen z powiek. Rozwój biznesu staje się prawdziwym wyzwaniem. Wyjście obronną ręką z niektórych sytuacje staje się praktycznie niemożliwe. Na dodatek w naszym kraju nadal obowiązuje starożytna rzymska maksyma: Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi.

Trudno jest być specjalistą w każdej dziedzinie. Pracownicy InterConsulting doskonale rozumieją obawy pracodawców. Edukują, wyjaśniają zawiłe przepisy oraz przypominają o terminach. Pomagają wypełnić dokumenty, a w razie potrzeby kontaktują się z urzędem, by wyjaśnić niejasności.

Takie wsparcie jest bardzo ważne. Pracodawca może spokojnie zająć się ważniejszymi według niego sprawami. Oddelegowanie pewnych tematów minimalizuje stres, motywuje do działania oraz uskrzydla. Pozwala zająć się realizacją wyznaczonych celów i osiągnąć sukces.

 

Czy pracodawca zatrudniający obcokrajowców jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków?

Urząd Skarbowy, Konsul, Państwowa Inspekcja Pracy, Służba Celna, Straż Graniczna oraz Policja to organy, którym podmiot zatrudniający cudzoziemców ma obowiązek przedstawić dokument poświadczające wykonanie obowiązków.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika pochodzącego z innego państwa?

Do obowiązków pracodawcy względem cudzoziemca należy informowanie o działaniach, którym celem jest udzielenie bądź przedłużenie zezwolenia na pracę, a także o decyzjach z tym związanych.

Co grozi pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków w związku z zatrudnieniem cudzoziemca i nie sprawdził ważności dokumentu pobytowego?

Za brak ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Polski pracodawca zapłaci grzywnę minimum 3000 zł. Z kolei za uporczywe powierzanie pracy innym obywatelom bez prawa do pobytu w celu wykonywania prac niezwiązanych z prowadzeniem działalności grozi grzywna do 10 000 zł.

Czy za niewypełnienie obowiązków związanych z legalizacją pobytu pracodawca można zostać pozbawiony wolności?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników małoletnich, wielu cudzoziemców lub uporczywie powierza pracę osobie przebywającej nielegalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać ukarany grzywną bądź karą pozbawienia wolności.

W jakich sytuacjach pracodawca zostaje skazany na 3 lata pozbawienia wolności, jeśli zaniedba swoje obowiązki związane z legalizacją pobytu?

3 lata pozbawienia wolności grożą pracodawcom, którzy powierzają pracę cudzoziemcom, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub prowadzą politykę wyzysku. Wykorzystywanie pracowników jest zabronione niezależnie od obywatelstwa, którym się legitymują.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt