Pracownicy spoza EOG

Zatrudnienie cudzoziemców spoza krajów UE niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. W ten sposób można uzupełnić braki kadrowe, a także pozyskać wykwalifikowanych pracowników, którzy przyczynią się do budowania silnej marki na rynku. Świeże spojrzenie nowego członka zespołu pomaga udoskonalić stosowane dotychczas procedury. Wprowadza innowacyjne podejście i eliminuje szereg popełnianych błędów.

Zatrudnienie cudzoziemców spoza krajów EOG – na co warto zwrócić uwagę?

Aby legalnie zatrudnić obywatela spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, trzeba przestrzegać odpowiednich procedur. Jednym z wymogów jest uzyskanie pozwolenia na pracę. To jeden z kluczowych dokumentów, który chroni pracodawcę przed uniknięciem wysokich kar finansowych.

Procedura ta jest stosowana niezależnie od tego, na jakich zasadach będzie zatrudniony cudzoziemiec. Zezwolenie na pracę dotyczy konkretnego stanowiska w jednej firmie. Każda zmiana warunków określonych w dokumencie musi zostać zgłoszona przez pracodawcę drogą pisemną do urzędu, który wydał decyzję. W tym przypadku obowiązuje termin 7 dni.

Trzeba pamiętać o tym, że obywatelstwo kandydata do pracy określa typ procedury, którą należy zastosować. Cudzoziemcy pochodzący z takich krajów jak: Armenia, Rosja, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina są objęci nieco innymi zasadami. W ich przypadku wystarczy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do urzędu powiatowego. Pozostałych kandydatów obejmują nieco inne uregulowania prawne.

Jak wygląda postępowanie zmierzające do wydania zezwolenia na pracę?

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela spoza UE, występuje z pismem do wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. W tym czasie kandydat może znajdować się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Proces wydania zezwolenia na zatrudnienie składa się z 2. etapów:

 • pracodawca zgłasza wolne miejsce w lokalnym urzędzie pracy,
 • urząd szczegółowo analizuje kwalifikacje kandydata do pracy.

Po zgłoszeniu wakatu w powiatowym urzędzie pracy urzędnicy przeprowadzają test rynku pracy, by zweryfikować, czy któraś z zarejestrowanych osób bezrobotnych spełnia wymagania pracodawcy. W takiej sytuacji polscy obywatele mają pierwszeństwo. Jeżeli bezrobotni nie mają odpowiednich kwalifikacji, wtedy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy starosta wydaje informację o negatywnych wynikach rekrutacji bądź braku możliwości zatrudnienia obywatela Polski spełniającego kluczowe kryteria.

Z testu rynku pracy rezygnuje się w przypadku zawodów wymienionych w wykazie zawodów regulowanych. Taką listę publikuje wojewoda w stosownym rozporządzeniu bądź w załączniku dołączonym do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz profesji jest systematycznie aktualizowany.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę – jak go przygotować?

Po przeprowadzeniu testu rynku i wydaniu informacji starosty pracodawca składa wniosek. Przedsiębiorca może przygotować również dokument, w którym powoła się na konkretną podstawę prawną znoszącą ten obowiązek. Każdy wniosek zawiera informacje dotyczące:

 • firmy,
 • zatrudnienia,
 • kandydata do pracy.

W dokumencie należy wskazać następujące dane:

 • nazwę pracodawcy oraz dane teleadresowe,
 • rejestr właściwy do prowadzenia działalności gospodarczej bądź statutowej wraz z numerem,
 • NIP, REGON i symbol PKD,
 • Liczbę osób zatrudnionych w chwili składania wniosku,
 • dane kandydata: płeć, imię i nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, a także numer paszportu razem z datą ważności.

Ponadto trzeba dokładnie opisać ofertę pracy złożoną cudzoziemcowi. Opis musi zawierać:

 • nazwę stanowiska,
 • szczegółowy zakres obowiązków,
 • charakter zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inna forma),
 • okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy,
 • miejsce wykonywania obowiązków służbowych,
 • wysokość zasadniczego wynagrodzenia brutto.

Do wniosku dołącza się także również certyfikaty, dyplomy czy świadectwa poświadczające zdobyte wykształcenie oraz kwalifikacje niezbędne do świadczenia pracy na danym stanowisku.

Wiza – obowiązkowy dokument, bez którego legalna praca w Polsce jest niemożliwa

Zezwolenie na pracę jest wydawane w 2. egzemplarzach. Jeden z nich trafia bezpośrednio do cudzoziemca. Z gotowym zezwoleniem na pracę obywatel kraju spoza UE udaje się do Polskiego Konsulatu, w którym składa wniosek o wydanie wizy z prawem do pracy. W takiej sytuacji najbliższa rodzina kandydata do pracy może starać się o wizę zezwalającą na pobyt w Polsce. Na jej podstawie możliwy jest przyjazd małżonka oraz dzieci. Obie wizy wydaje się na taki sam okres. Zazwyczaj jest to 365 dni, czyli rok.

 

Jak wygląda zatrudnienie obcokrajowca?

Umowa o pracę zawiera warunki określone w zezwoleniu na pracę. Pracodawca zgłasza cudzoziemca i odprowadza za niego składki za ubezpieczenie społeczne, a także pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy zezwolenie na pracę jest wydawane bezterminowo?

Najczęściej zezwolenie na pracę jest wydawane na okres krótszy niż 3 lata. Aby je przedłużyć, trzeba wcześniej złożyć stosowny wniosek. Pozwolenie można odnawiać wiele razy.

Czy cudzoziemcy zatrudnieniu na wyższych szczeblach spółki muszą legitymować się zezwoleniem na pracę?

Obywatele spoza krajów UE, którzy przebywają na terenie Polski dłużej niż 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach, muszą zdobyć zezwolenie na pracę. Dotyczy do osób pełniących funkcje w zarządzi, komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, a także cudzoziemców, którym udzielono prokurę bądź prowadzą sprawy spółki komandytowej.

Jaką wysokość wynagrodzenia uwzględnia się w zezwoleniu na pracę?

Zezwolenie na pracę przedstawia najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać cudzoziemiec zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce za pracę świadczoną na konkretnym w stanowisku w ustalonym wymiarze godzin.

Co zrobić, jeśli miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca jest trudne do ustalenia?

Cudzoziemcy, którzy wykonują obowiązki służbowe poza siedzibą firmy i często się przemieszczają, mogą zostać legalnie zatrudnieni w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę mazowieckiego.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt