Wiza

Rodzaje wiz – czy każda wiza do Polski umożliwia legalne zatrudnienie obcokrajowca?

Ważna wiza to jeden z dokumentów pobytowych, który pozwala legalnie przebywać w innym państwie, w tym w Polsce. Istnieje wiele rodzajów wiz. Warto się z nimi zapoznać, by móc legalnie zatrudnić cudzoziemca. Brak odpowiedniego pozwolenia na pobyt wyklucza możliwość świadczenia pracy na rzecz podmiotu znajdującego się w naszym kraju.

Obcokrajowcy nie mogą legalnie pracować na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli otrzymali jedną z wiz oznaczonych symbolem:

  • 01 – cel turystyczny,
  • 20 – ochrona czasowa,
  • 21 – względy humanitarne, interes państwa, zobowiązania międzynarodowe.

Wymienione wyżej cele pobytu zapewniają bezpieczeństwo cudzoziemców w przypadku kontroli odpowiednich instytucji. Na ich podstawie funkcjonariusz nie oddeleguje żadnej osoby do jej ojczyzny.

Jaka wiza pozwala legalnie zatrudnić obywatela spoza UE i EOG?

Aby otrzymać wizę, która umożliwia legalne zatrudnienie, potrzebne jest zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Formalności związane z wydaniem tych dokumentów należą do obowiązków przyszłego pracodawcy. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez starostę lub wojewodę kandydat do pracy może uzyskać wizę w celu wykonywania pracy.

W tym celu należy udać się do polskiego konsulatu właściwego dla kraju stałego zamieszkania obcokrajowca. Po prawidłowym złożeniu wniosku jednostka dyplomatyczna wystawia wizę oznaczoną jednym z symboli:

  • 05 a – pozwala na zatrudnienie pracownika z zagranicy w okresie nie większym niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
  • 05 b – tylko dla pracowników sezonowych;
  • 06 – dokument pobytowy otrzymują obcokrajowcy na podstawie zezwolenia o pracę lub innej decyzji pozwalającej na legalne zatrudnienie.

Wiza typu C, czyli wiza Schengen – krótkoterminowa, a także wiza typu D, zwana krajową lub długoterminową, to kolejne dokumenty pobytowe wydawane przez polskie organy. Trzeba do nich dołączyć również pozwolenie na pracę.

Obcokrajowcy, którzy otrzymali wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej bądź połączenia z rodziną mogą podjąć legalną pracę na podstawie zezwolenia czy też oświadczenia.

Wiza Schengen – co trzeba o niej wiedzieć?

Wiza Schengen to dokument pobytowy, który daje prawo do przebywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni. Na jej podstawie można przekroczyć granicę raz lub kilka razy w zależności od indywidualnych potrzeb. Dzięki niej możliwe jest przemieszczenie obywateli spoza UE, Szwajcarii i EOG po całej strefie Schengen bez żadnych obaw.

Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku polskich firm, które prowadzą działalność o charakterze międzynarodowym. Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce mogą brać udział w różnych przedsięwzięciach, których celem jest budowanie silnej marki na obcych rynkach. W ten sposób wykwalifikowani pracownicy czują się dowartościowani. Zwiększa się ich satysfakcja zawodowa i motywacja. Chętniej angażują się w różne inicjatywy, które budują renomę przedsiębiorstwa.

Wiza krajowa typu D – dlaczego warto ją wyrobić?

Wiza krajowa typu D jest wydawana obcokrajowcom, którzy planują pobyt w Polsce trwający dłużej niż 90 dni. Pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy przez maksymalnie 1 rok. Jej ważność rozpoczyna się najpóźniej w 3 miesiącu od momentu wydania dokumentu pobytowego.

Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość poruszania się w ramach strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca w innych państwach na podstawie wizy krajowej wystawionej przez polski organ nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni. Dzięki temu obcokrajowcy nie muszą starać się o wizę w innym państwie.

Czas oczekiwania na wydanie wizy krajowej w standardowych przypadkach wynosi 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin wydania dokumentu może wynieść nawet 60 dni. Wydłużenie postępowania ma na celu wyjaśnienie wszystkich niejasności.

Czy wiza zezwalająca na pracę jest zawsze potrzebna, by zalegalizować zatrudnienie cudzoziemca?

Obywatele ściśle określonych państw spoza UE i EOG mogą skorzystać z przywileju ruchu bezwizowego. W tym wypadku możliwy jest wjazd do strefy Schengen bez konieczności wyrabiania wizy. Wystarczy, że cudzoziemiec wylegitymuje się ważnym paszportem biometrycznym. Na jego podstawie można legalnie zatrudnić obcokrajowca.

Paszport wydany zgodnie z obowiązującymi normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego powinien spełniać określone warunki:

  • dokument powinien być wydany nie wcześniej niż 10 lat temu;
  • termin ważności paszportu musi być dłuższy niż 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia krajów należących do obszaru Schengen.

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski na podstawie paszportu biometrycznego mogą przebywać legalnie na terenie naszego kraju przez 90 dni w ciągu 180 dni i podjąć zatrudnienie. Po upływie tego okresu konieczne jest zezwolenie na pobyt tymczasowy lub wyrobienie wizy. Obowiązek ten spoczywa na pracownika. Pracodawca musi jednak udostępnić informacje niezbędne do uzupełnienia dokumentacji.

Jak liczyć 90 dni pobytu w 180-dniowym okresie?

Dzień przekroczenia polskiej granicy to pierwszy dzień pobytu, z kolei dzień, w którym cudzoziemiec opuszcza Polskę to ostatni dzień pobytu. 180-dniowy okres jest elastyczny. Opiera się na wstecznej kalkulacji wszystkich dni, kiedy pracownik przebywał w Polsce.

Jaki jest maksymalny okres, na jaki wydaje się wizę Schengen?

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o wydanie wizy Schengen, mogą otrzymać dokument pobytowy na maksymalnie 5 lat. Przez cały ten czas obowiązuje prawo do pobytu przez 90 dni w 180-dniowym okresie.

Ile trzeba zapłacić za przedłużenie wizy Schengen?

Obcokrajowcy przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą przedłużyć wizę Schengen, składając odpowiednie dokumenty. Cudzoziemcy, którzy występują z wnioskiem o fakultatywne wydłużenie legalnego pobytu, są zobowiązani do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 30 EUR. Przesłanki świadczące o obligatoryjnym przedłużeniu wizy zwalniają całkowicie z opłat.

Co to jest fakultatywne przedłużenie wizy Schengen?

Fakultatywne przedłużenie wizy Schengen to sytuacja, w której cudzoziemiec potrafi udowodnić ważne powody osobiste, które zmuszają go do przedłużenia ważności bądź czasu pobytu.

Ile kosztuje wydanie wizy krajowej?

Koszt przedłużenia wizy krajowej wynosi 406 zł. Opłatę można uiścić przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się postępowanie administracyjne.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt