Pracownicy z Rosji

Pracownicy z Rosji – jak ich legalnie zatrudnić w Polsce?

Legalne zatrudnienie pracowników z Rosji jest możliwe na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym przypadku nie wymaga się specjalnego zezwolenia na pracę ani przeprowadzania testu rynku. Dzięki temu procedura staje się prostsza i zdecydowanie krótsza.

Wspomniane wyżej oświadczenie składa pracodawca w przypadku obcokrajowców, którzy będą zatrudnieni maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie cudzoziemca nie może być związane z wykonywaniem pracy sezonowej. Oryginał dokumentu należy przekazać rosyjskiemu obywatelowi, by na jego podstawie mógł otrzymać wizę w celu wykonywania pracy.

W dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o tym fakcie. Jeżeli pracownik nie stawi się w pracy i nie podejmie zatrudnienia, trzeba w ciągu 7 dni powiadomić o tym stosowny organ. Można to zrobić pisemnie lub za pośrednictwem rządowego portalu.

Pracownik z Rosji – jak liczyć okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Okres świadczenia pracy przez pracownika z Rosji może być liczony w sposób ciągły lub w kilku krótszych okresach. Ważne, by całość wyniosła maksymalnie 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Czas ten nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym.

Pracodawca musi zwrócić uwagę na okres zatrudnienia konkretnej osoby. Obcokrajowiec może świadczyć pracę na rzecz różnych podmiotów. Każdy z nich jest zobowiązany do tego, by wydać oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jeśli czas pracy na podstawie wszystkich wydanych dokumentów przekracza 6 miesięcy, dalsze zatrudnienie uważa się za nielegalne. To z kolei grozi poważnymi sankcjami dla obu stron.

Pracownicy z Rosji – co zrobić, gdy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi straci ważność?

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników z Rosji i chcą dalej z nimi współpracować, muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Dokument można uzyskać na podstawie skróconej lub standardowej procedury. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Z procedury uproszczonej mogą skorzystać pracodawcy, którzy:

  • zatrudniają rosyjskich obywateli na podstawie umowy o pracę przez okres minimum 3 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • zobowiązują się do dalszego zatrudnienia pracownika na stanowisku wskazanym w oświadczeniu.

W przypadku Rosjan zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie trzeba przedłożyć informację starosty o lokalnym rynku. Jest ona niezbędna do legalizacji zatrudnienia w Polsce.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę w ramach procedury uproszczonej bądź standardowej może złożyć także cudzoziemiec, który będzie wnioskował o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. To jedyna sytuacja, w której ustawodawca daje takie prawo obcokrajowcowi. W pozostałych przypadków obowiązek ten należy do podmiotu zatrudniającego cudzoziemców.

Kiedy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla pracownika z Rosji?

Wniosek można złożyć po upływie 3 miesięcy od momentu zatrudnienia pracownika z Rosji. Jeżeli formularz zostanie złożony tuż przed upływem terminu ważności oświadczenia, cudzoziemiec może nadal pracować. Trzeba jednak spełnić poniższe warunki:

  • wniosek jest pozbawiony braków formalnych lub zostaną one złożone w ustawowym terminie;
  • obcokrajowiec będzie pracować na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę;
  • obywatel Rosji pracował w przedsiębiorstwie przez minimum 3 miesiące.

Nieprzestrzeganie terminów wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami, a nawet karami finansowymi, dlatego przedsiębiorstwa powinien bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów.

Zatrudnianie pracowników z Rosji z InterConsulting

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy planują zatrudnienie pracowników z Rosji. Nasi eksperci chętnie doradzą, co należy zrobić i jakie procedury zastosować, by sprawnie zalegalizować zatrudnienie rosyjskich obywateli w Polsce. Nieustannie śledzimy zmieniające się przepisy oraz dzielimy się naszą wiedzą, by uchronić właścicieli firm przed nieprzyjemnościami. Podpowiadamy najlepsze rozwiązania, uwzględniając indywidualne potrzeby.

Czy zmiana wysokości wynagrodzenia pracowników z Rosji obliguje do złożenia nowego oświadczenia?

Jeżeli zmiana wysokości wynagrodzenia wynika z nowelizacji przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, pracodawca nie musi składać nowego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem z Rosji umowę o pracę, jeśli w oświadczeniu wskazał umowę cywilnoprawną?

Tak, jest to możliwe. Zmiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę nie wymaga złożenia nowego oświadczenia. Takie rozwiązanie może skrócić procedurę w przypadku chęci przedłużenia zatrudnia na dłuższy okres.

Czy pracownik z Rosji może legalnie pracować u kilku przedsiębiorców jednocześnie?

Rosyjscy obywatele mogą świadczyć pracę na rzecz kilku podmiotów w Polsce pod warunkiem, że każdy z nich wyda stosowne oświadczenie, a okres zatrudnienia będzie krótszy niż 180 dni.

Czy zmiana warunków zatrudnienia lub zmiana stanowiska wymaga wydania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca musi złożyć nowe oświadczenie, jeżeli cudzoziemiec będzie pracować na innym stanowisku lub zmienią się warunki pracy.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt